IKKYUADS - รวมหอพักมหาสารคามและที่พักในมหาสารคาม ใกล้ ม.มหาสารคาม มมส.ใหม่ - มมส.เก่า, หอพักใกล้ ม.ราชภัฏมหาสารคาม, ห้องพักรับปริญญามหาสารคาม, รีวิวหอพักมมส รีวิวหอพักมหาสารคาม


        เปิดรับตรงแล้ว คณะ ICT มหิดลฯสุดฮิต ถึง 6 กพ นี้!
   

 >> คณะ ICT ม. มหิดล << เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2012
เพื่อมุ่งสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต

สำหรับน้องๆ ม. 
ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
ที่คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล น้องๆ สามารถเลือกเรียนในสาขา  ต่างๆ ได้ 6 สาขา ดังนี้
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  เรียนเกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  เป็นต้น
  ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
  เรียนวิชาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล อาทิ การจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูลและการค้นข้อมูล การเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการและการปฏิบัติงานโครงการ เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
  ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
  เรียนเกี่ยวกับทางด้านการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการทำธุรกรรมในและนอกองค์กร ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ เทคโนโลยีและการประยุกต์อินเตอร์เน็ต
  ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
  เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia  ในงานต่างๆ  อาทิ การพัฒนาและการประยุกต์ Multimedia  เทคโนโลยีของข้อมูล Multimedia  การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
  วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
  เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
  เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ
เปิดรับสมัครถึงวันที่ กุมภาพันธ์ 2555
สมัคร Online ที่นี
 
   
คณะ ICT มีทุนการศึกษาจำนวนหลายทุน ทั้งประเภททุนตลอดหลักสูตร ทุนบางส่วน และทุนระหว่างปี 
ให้กับนักเรียนที่เรียนดี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา 
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
สมัคร Online ที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะน้องๆ  สามารถเข้าไปที่ Web Site ของคณะที่ http://www.ict.mahidol.ac.th/ ข้อมูลลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งบทความ และลิขสิทธิ์ภาพถ่าย เป็นผลงานของผู้เขียน เจ้าของกิจการและwww.ikkyuads.com
ภาพวาด / ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค Illustration เป็นลิขสิทธิ์ของ www.ikkyuad.com ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright Information
Text and Pictures
Use of such content either in part or in whole without permission is prohibited.
First publish in www.ikkyuads.com
© Copyright 2019 All rights reserved by IKKYUADS

 

 
ผู้ประกาศ : IKKYUADS
วันที่ประกาศ : 24-01-2012

แชทกับแอดมิน เพิ่มเพื่อน